ФЕНОМЕНОЛОГІЯ МАЛИХ ГРУП

Під феноменологією розуміється представлення і опис основних явищ, характерних для деякого об'єкту, в даному випадку — для малих груп. Деякі явища, пов'язані з малими групами, ми вже розглядали раніше. Це явище конформності, формування і функціонування групових норм(див. гл. 3, § 3). Тепер зупинимося на інших феноменах малої групи і на основних наукових поняттях, за допомогою яких описуються явища в малій групі, що вивчаються соціальною психологією.

Одні і ті ж члени групи в різних характерних для неї системах стосунків зазвичай займають неоднакове положення. Для точнішої характеристики місця кожної людини в структурі внутригругшовых стосунків психологи користуються поняттями «позиція», «статус», «внутрішня установка» і «роль».

Позиція ФЕНОМЕНОЛОГІЯ МАЛИХ ГРУП — це поняття, що означає офіційне положення людини в тій або іншій підсистемі стосунків. Вона визначається зв'язками цієї людини з іншими членами групи. Від позиції, займаної людиною в групі, залежить міра його потенційного впливу на вчинки інших членів групи.

На відміну від позиції статус індивіда в групі — це реальна соціально-психологічна характеристика його положення в системі внутрішньогрупових стосунків, міра дійсної авторитетності для інших учасників. Коли про школяра, наприклад, говорять, що він займає певну позицію, то цим підкреслюється його офіційне, посадове положення в класі(голова ради, староста і тому подібне). Якщо ж про учня говорять, що він має високий статус, то

^Франка ФЕНОМЕНОЛОГІЯ МАЛИХ ГРУП В. Людина у пошуках сенсу. — М., 1990. — С. 200-201.

під цим мається на увазі, що цей школяр користується визнанням і авторитетом серед товаришів, викликає довіру до себе і здатний робити на членів групи істотний Психологічний вплив.

Внутрішня установка людини в системі внутрішньогрупових стосунків — це особисте, суб'єктивне сприйняття їм свого власного статусу, то, як він оцінює своє реальне положення, свій авторитет і міру впливу на інших членів групи. Дійсний статус і його сприйняття людиною можуть співпадати або розходитися. Наприклад, школяр, що вважає, що товариші по класу його поважають, насправді може мати посередній і навіть низький статус, а учень, який думає ФЕНОМЕНОЛОГІЯ МАЛИХ ГРУП, що його авторитет в класі низький, навпаки, може користуватися великим впливом на товаришів.

Наступне поняття, що характеризує положення індивіда в групі, — це роль. У соціальній психології роль визначається як нормативно заданий і колективно схвалюваний зразок поведінки, очікуваної від людини, що займає в групі певну позицію. Роль може визначатися офіційною посадою, може обиратися самим членом групи(скажімо, роль лідера, блазня). Увійшовши до певної ролі в цій групі, людина поступово звикає до неї, і самі члени групи починають чекати від нього поведінки, що відповідає заданій або обраній ролі. Перейнята на себе роль багато в чому визначає сприйняття і оцінку людини в ФЕНОМЕНОЛОГІЯ МАЛИХ ГРУП системі внутрішньогрупових стосунків.

Соціально-психологічну структуру групи, окрім перерахованих, описують також в поняттях композиції, каналів комунікацій.

Композиція — це характеристика, що відбиває своєрідність індивідуального складу групи. Про ті групи, які складаються з схожих один на одного людей, говорять, що вони мають однорідну, або гомогенною, композицією. Про спільності, що включають індивідуально дуже різних людей, говорять, що їх композиція різнорідна, або гетерогенна.Під каналами комунікацій розуміється система міжособистісних зв'язків, що забезпечують взаємодію і передачу інформації від одних членів групи до інших. На мал. 71 представлені два основні види структур каналів внутрішньогрупових комунікацій : централізована(А) і децентрализованная(Б), а також деякі їх варіанти, що ФЕНОМЕНОЛОГІЯ МАЛИХ ГРУП найчастіше зустрічаються на практиці.

Мал. 71. Типи і варіанти внутригрутшовых структур комунікацій

Централізовані структури каналів комунікацій характеризуються тим, що в них один з членів групи завжди знаходиться на перетині усіх напрямів спілкування, в центрі уваги і грає основну роль в організації групової діяльності. Через таку людину в групі здійснюється обмін інформацією між іншими членами групи.

На мал. 71, А показані три варіанти централізованої структури : фронтальна, радіальна і ієрархічна. Фронтальна структура каналів комунікацій(а) характеризується тим, що її учасники безпосередньо знаходяться поруч і, не вступаючи в прямі контакти, можуть все ж бачити один одного. Це дозволяє їм якоюсь мірою враховувати поведінку і реакції ФЕНОМЕНОЛОГІЯ МАЛИХ ГРУП один одного в спільній діяльності. Найбільш знайомим для учителя прикладом фронтальної структури є та, яка утворюється в класі на уроці, при фронтальній роботі.

Радіальний варіант централізованої структури комунікацій(б) відрізняється від фронтального тим, що учасники діяльності не можуть безпосередньо сприймати, бачити або чути один одного і обмінюються інформацією тільки через

центральна особа. Це утрудняє окремому членові групи можливість враховувати поведінку і реакції інших, зате дозволяє йому працювати цілком самостійно, незалежно, до кінця виявляючи власну, індивідуальну позицію.

Відмітна особливість централізованої ієрархічної структури комунікацій(в) полягає в тому, що тут є декілька, не менше два, рівнів супідрядності учасників, причому частина ФЕНОМЕНОЛОГІЯ МАЛИХ ГРУП з них може безпосередньо бачити один одного в процесі спільної діяльності, а частина немає. Міжособистісне спілкування кожного при цьому обмежено, і комунікації можуть здійснюватися в основному між двома розташованими поруч рівнями соподчиненности. На мал. 71, в, де показана схема такої структури комунікацій, у індивіда 1, що займає верхній ступінь в ієрархії супідрядності, є безпосередній помічник 2, якому, у свою чергу, підпорядковані три інші учасники. Індивід 1 взаємодіє з індивідом 2, який має можливість спілкуватися з тими, хто знаходиться на ступені 3.

Типові варіанти децентрализованных структур комунікацій, основна відмінність яких від централізованих полягає в комунікативній рівності усіх учасників, представлені на малюнку під знаком Б. Поняття «Комунікативна рівність ФЕНОМЕНОЛОГІЯ МАЛИХ ГРУП» в даному випадку означає, що кожен з членів групи усередині цих структур має однакові з усіма можливостями приймати, переробляти і передавати інформацію, вступаючи у відкрите, необмежене спілкування з товаришами по групі.

Ланцюговий варіант цієї структури комунікацій(г) є такою системою спілкування, в межах якої міжособистісна взаємодія здійснюється як би по ланцюжку. Кожен з учасників, за винятком двох крайніх, тут взаємодіє з двома сусідами, а ті, хто займає крайні позиції, тільки з одним. Ця структура спілкування характерна, наприклад, для конвеєрної роботи, що отримала широке поширення в промисловості.

Кругова структура комунікацій(д) відрізняється від ланцюгової. По-перше, тут однакові ФЕНОМЕНОЛОГІЯ МАЛИХ ГРУП можливості мають в розпорядженні усі без виключення члени групи. По-друге, наявна в їх розпорядженні інформація може циркулювати між членами групи, доповнюватися і уточнюватися. По-третє, знаходячись лицем до лиця, учасники такої структури комунікацій можуть безпосередньо спостерігати за реакціями один одного, враховувати їх у своїй роботі.

Усі варіанти структур комунікацій, що обговорювалися нами, в групі в тому або іншому ступені обмежені. У них кожен з учасників розташовує або нерівними можливостями вступу у безпосереднє спілкування з іншими, або рівними, але проте обмеженими. Разом з розглянутими структурами комунікацій існує ще одна, яка називається повною або необмеженою(е). У ній ніяких перешкод для вільного міжособистісного ФЕНОМЕНОЛОГІЯ МАЛИХ ГРУП спілкування учасників не виникає і кожен з членів групи може абсолютно вільно взаємодіяти з усіма іншими.

Вибір на практиці тієї або іншої структури комунікацій визначається цілями і завданнями, що стоять перед групою. Якщо, наприклад, практичне завдання полягає у вдосконаленні системи спілкування в цій групі(наприклад, при використанні на уроці групових форм роботи), то основна увага має бути звернена на канали комунікацій. При необхідності швидко і оперативно вирішити покладені на групу завдання передусім визначають її оптимальну композицію. Іноді педагога може зацікавити положення окремих дітей в системі міжособистісного спілкування, то, як вони самі представляють своє місце у взаємовідносинах з однолітками. У ФЕНОМЕНОЛОГІЯ МАЛИХ ГРУП такому разі корисним може виявитися аналіз структури учнівського колективу або якої-небудь іншої дитячої групи з позицій ролей і внутрішніх установок.

Соціально-психологічну основу усіх стосунків, що складаються в групі, складають прийняті в ній моральні цінності і норми. Цінностями є те, що в цій групі найзначиміше, важливо і цінне. З моральних цінностей зазвичай витікають ті норми, якими у своїх стосунках керуються члени групи. У управлінні діяльністю групи норми виконує ряд важливих функцій. Найбільш суттєві з них — регулятивна, оцінна, санкціонуюча і стабілізуюча.

Регулятивна функція норм полягає в тому, що вони визначають(регулюють) поведінку людей в групі і за ФЕНОМЕНОЛОГІЯ МАЛИХ ГРУП її межами(якщо йдеться про них як про тих, що представляють свою групу), задають зразки їх взаємодій і взаємовідносин, формують основні вимоги, що пред'являються до членів цієї групи самими її учасниками.

Відповідність поведінки людини прийнятим в групі нормам істотно впливає на його положення в системі стосунків цієї групи. Вплив цей багатосторонній : з однією сто-

роны, якщо людина наслідує норми, що склалися і прийнятим в групі, то підвищується його авторитет в очах оточення; з іншої — визнання значущості людини, підвищення його статусу впливає на інших членів групи. Від нього певною мірою починає залежати і сама сукупність норм, що складаються в групі, і ФЕНОМЕНОЛОГІЯ МАЛИХ ГРУП стосунків : він стає їх генератором.

Уявлення про правильність або неправильність групових ціннісних орієнтації і норм у відомому сенсі відносно. Воно буває різним у людей, які цю правильність визначають. Те, що здається, наприклад, безумовно правильним учителеві, може не здатися таким для учнів, і навпаки. У молодших школярів свої поняття про цінності, як правило, відмінні від того, що цінують старші школярі і тим доросліші. Тому у кожному конкретному випадку при визначенні групових норм, їх прийнятності або неприйнятності доцільно заздалегідь уточнити суб'єкта, з позицій якого вони оцінюються.

Важливо ввести ще одно розмежування. Відносність норм виражається також і в тому ФЕНОМЕНОЛОГІЯ МАЛИХ ГРУП, що для однієї і тієї ж людини одночасно можуть існувати норми різного рівня(міри) обов'язковості. Під груповою нормою першого рівня обов'язковості розуміється соціальна норма, порушення якої абсолютно неприпустимо. Нормою середнього рівня обов'язковості можна назвати таку, яка допускає деякі незначні відхилення від неї. Нарешті, нормою низького рівня обов'язковості є така, дотримання якої вважається ділом смаку, а відхилення від неї ніякому покаранню не підлягають. До норм першого рівня відносяться, наприклад, юридичні норми, порушення яких карається згідно із законом; до числа норм другого рівня можна віднести велику частину норм моральності, не сформульованих в жорсткій формі моральних імперативів(наприклад ФЕНОМЕНОЛОГІЯ МАЛИХ ГРУП, норма «збути чесним» в деяких випадках життя допускає відхилення). Нормою низького рівня обов'язковості може бути така, яку людина сама встановлює для себе і якою зовсім не обов'язково повинні слідувати інші члени групи. До цієї категорії можна віднести особливо високі моральні соціальні норми, що виступають у формі ідеалів. Носіями цих норм є зазвичай передові люди свого часу. Для характеристики поведінки таких людей існує спеціальне поняття «Наднормативна діяльність».

Наднормативна діяльність проявляється в тому, що, не задовольняючись тими нормами, якими керуються другие, людина сама для себе вибирає і влаштовує більш високі норми і слідує ім. в даному випадку йдеться, звичайно ФЕНОМЕНОЛОГІЯ МАЛИХ ГРУП, про такі норми, сенс яких полягає в прийнятті людиною на себе добровільних зобов'язань по здійсненню діяльності, корисної для інших людей. Прикладом такого роду діяльності можуть служити різноманітні форми просоциаль-ного поведінка, вже розглянута нами.

Управління групою, її самоврядування, дія на психологію і поведінку окремих членів групи зазвичай здійснюється і через офіційно призначених осіб — керівників, і через неофіційних осіб, що мають авторитет серед членів цієї групи, що мають в ній високий статус і іменованих лідерами. Авторитет лідера в групі зазвичай не менш сильний, чим авторитет керівника. Лідер в змозі підняти, захопити членів групи на будь-яку справу. Чи потрібний ФЕНОМЕНОЛОГІЯ МАЛИХ ГРУП лідер в групі і чому він з'являється в ній?

Права, дані керівникові групи, не завжди достатні для того, щоб у будь-який момент діяльності спонукати членів групи на здійснення потрібних вчинків. У житті будь-якої групи немало таких моментів, коли треба переконувати, а не наказувати, просити, а не розпоряджатися, і тут лідер незамінний. В ролі лідерів можуть виступати і офіційні керівники груп, але. на практиці це трапляється рідко, оскільки якості лідера і керівника, їх внутрішньогрупові функції не лише не співпадають, але іноді прямо протилежні. Наприклад, завдання керівника в конфліктній ситуації, що заважає роботі, полягає в тому, щоб ФЕНОМЕНОЛОГІЯ МАЛИХ ГРУП зняти конфлікт і зробити так, щоб він не заважав роботі. Права, дані керівникові, іноді допускають робити це ціною збитку, що наноситься деяким особистим інтересам окремих членів групи. У цій же ситуації завдання лідерів буде зовсім іншим: зняти конфлікт шляхом того, що бере до уваги особистих інтересів кожного учасника, навіть ціною нанесення деякого збитку роботі. У турботах керівника на першому місці зазвичай знаходиться справа, а в клопоті лідера — людина з усіма його емоціями. Далеко не усі керівники, що успішно справляються з «діловими» функціями, так же затишно почувають себе, коли в групі виникають проблеми міжособистісних стосунків. Часто хороший керівник є посереднім лідером ФЕНОМЕНОЛОГІЯ МАЛИХ ГРУП, і навпаки.

Але за усіх умов лідер в групі потрібний. Його необхідність диктується тим, що в кожній групі існують і повинні кимось регулюватися дві взаємодоповнюючі системи от-

носінь: ділові і особисті. Якщо кожна з них не відрегульована, якщо стосунки, що складаються в одній системі, суперечать стосункам, що культивуються в іншій, то така група не зможе успішно працювати, ніколи не стане високоефективною. Ця обставина і вимагає наявності в групі лідера разом з офіційним керівником.

Хто може стати і реально стає лідером в групі? Як і за яких умов це відбувається? На два ці питання в науці є різні відповіді. Обговоримо ФЕНОМЕНОЛОГІЯ МАЛИХ ГРУП їх.

Одні учені вважають, що справжнім лідером в групі, здатним повести за собою інших її членів, стає людина, яка має особливий набір лідерських особових рис. Ці риси, вважають прибічники цієї точки зору, дані людині від природи. Той, хто позбавлений специфічних лідерських рис і здібностей, ніколи не стає хорошим, визнаним лідером, що має високий статус в групі.

Незважаючи на зовнішню простоту і привабливість цієї точки зору, яка, здавалося б, підтверджується і життєвими спостереженнями(дійсно, далеко не кожна людина в житті стає хорошим лідером), досі не вдалося виявити у лідерів яких-небудь специфічних особливостей, властивих тільки їм і що істотно ФЕНОМЕНОЛОГІЯ МАЛИХ ГРУП відрізняють їх від інших людей. В силу цієї обставини виникла альтернативна точка зору, що заперечує наявність у лідера специфічних рис : вихід людини в лідери — результат взаємодії між ним і групою. Якщо індивідуальні особливості цієї людини, проявлені їм в спільній діяльності і спілкуванні з іншими членами групи, відповідають вимогам ситуації, що склалася, то в цій ситуації він стає лідером. При зміні групового завдання і вимог ситуації лідером може стати хтось інший. В принципі для кожної людини в групі можна визначити такі умови, при яких він стане лідером, і для цього зовсім не обов'язково мати якісь спеціальні «лідерські» риси.

Істина швидше ФЕНОМЕНОЛОГІЯ МАЛИХ ГРУП за все знаходиться між цими двома позиціями і припускає їх інтеграцію. Найчастіше лідером стає той, у кого є які-небудь особливості, що цінуються членами групи, і одночасно той, хто має в розпорядженні риси, потрібні групі саме в даний момент часу.

Окрім поняття лідерства в психології використовується інше уточнювальне уявлення про нього, зокрема поняття стилю

18. Р. С. Немов. книга 1

лідерства. Стиль лідерства — це сукупність засобів психологічної дії, якими користується лідер для роботи впливу на інших членів групи, серед яких він має високий статус. Традиційно прийнято розрізняти три основні стилі лідерства : авторитарний, демократичний і ліберальний.

Авторитарний стиль характеризується вираженою владністю лідера, директивністю його дій ФЕНОМЕНОЛОГІЯ МАЛИХ ГРУП, єдиноначальністю в ухваленні рішень, систематичним контролем за діями ведених. Авторитарний лідер зазвичай не дозволяє залежним від нього людям втручатися в керівництво, ставити під сумнів, оспорювати рішення, що приймаються ним. Він чітко розділяє свої власні права і обов'язку ведених, обмежуючи дії останніх лише виконавськими функціями. Для нього ідеальний підлеглий — дисциплінований виконавець.

Демократичний стиль лідерства відрізняється від авторитарного тим, що лідер постійно звертається до думки залежних від нього людей, радиться з ними, залучає їх до вироблення і ухвалення рішень, до співпраці в управлінні групою. Він не проводить чіткої лінії між власними правами і обов'язками ведених. Частину своїх повноважень ФЕНОМЕНОЛОГІЯ МАЛИХ ГРУП він добровільно передає членам групи; вони у свою чергу так само добровільно переймають на себе частину його обов'язків, якщо в цьому виникає необхідність. Демократичний лідер особливо цінує таких підлеглих, хто самостійний і ініціативний, творчо підходить до роботи. Він приділяє велику увагу не лише діловим, але і особистим взаємовідносинам в групі.

Ліберальний стиль лідерства — це така форма поведінки лідера, при якій він фактично йде від своїх обов'язків по керівництву групою і поводиться так, як ніби він не лідер, а рядовий член групи. Усі питання внутрішньогрупового життя в цьому випадку вирішуються колективною думкою, яка в групі приймається як ФЕНОМЕНОЛОГІЯ МАЛИХ ГРУП закон, і цьому у своїй поведінці слідують не лише рядові учасники групи, але і сам її лідер. Фактично в даному випадку він є лідером лише номінально.

Упродовж багатьох років дослідження лідерства перед психологами неодноразово виникало питання: який з розглянутих стилів лідерства найбільш доцільний? Спочатку, коли тільки ще зароджувалися відповідні дослідження, вважалося, що демократичний стиль лідерства є найкращим. Дійсно, в нім більше привабливих рисчим в інших. При цьому стилі лідерства в групі створюється найсприятливіша атмосфера для творчої роботи і для задоволення інших важливих соціальних потреб людей. Цей стиль лідерства сприяє постановці і рішенню групою найбільш складних завдань. Він і людьми психологічно ФЕНОМЕНОЛОГІЯ МАЛИХ ГРУП сприймається як найбільш сприятливий.

І, проте, сказати, що цей стиль лідерства є найкращим і до нього потрібно прагнути в усіх без виключення випадках життя, не можна. Нерідко прийнятніше виявляється авторитарний і навіть ліберальний стиль лідерства, наприклад, коли в умовах дефіциту часу необхідно добитися високої організованості, дисципліни, узгодженості дій або коли необхідно приймати рішення, яке зачіпає інтереси усіх членів групи. Тому на практиці найвдалішим є не який-небудь один з трьох перерахованих стилів лідерства, а гнучкий, або комбінований, стиль лідерства, при якому лідер, уміючи поводитися по-різному, гнучко міняє стиль своєї поведінки залежно від обстановки, що склалася в групі ФЕНОМЕНОЛОГІЯ МАЛИХ ГРУП.

МІЖОСОБИСТІСНІ СТОСУНКИ В ГРУПАХ І КОЛЕКТИВАХ

Особлива увага в ході соціально-психологічного вивчення груп і колективів приділяється взаємовідносинам. Вони, у свою чергу, діляться на офіційні і неофіційні, стосунки керівництва і підпорядкування(зокрема, лідерства), ділові і особисті, раціональні і емоційні.

Офіційними називають стосунки, що виникають між людьми на посадовій основі. Вони фіксуються законом, регулюються положеннями, затвердженими офіційно, відповідними правилами і нормами. На відміну від них неофіційні стосунки складаються на базі особистих, або приватних, взаємовідносин людей. Для них не існує відповідної юридичної основи, загальноприйнятих законів, твердо встановлених норм.

Ділові стосунки виникають у зв'язку із спільною роботою або з її приводу, а особисті ФЕНОМЕНОЛОГІЯ МАЛИХ ГРУП — як стосунки, що складаються між людьми незалежно від виконуваної роботи.

У раціональних міжособистісних стосунках на перший план виступають знання людей один про одного і об'єктивні оцінки

які їм дають оточення. Емоційні стосунки — це, навпаки, оцінки суб'єктивні, грунтовані на особистому, індивідуальному сприйнятті людини людиною. Такі стосунки обов'язково супроводжуються позитивними або негативними емоціями; вони далеко не завжди грунтовані на дійсній, об'єктивній інформації про людину.

Стосунки керівництва і підпорядкування ми вже коротко розглянули на прикладі лідерства.

Міжособистісні стосунки в групі можна розглядати в статиці, в тому вигляді, в якому вони сформувалися на даний момент часу, і в динаміці, тобто в ФЕНОМЕНОЛОГІЯ МАЛИХ ГРУП процесі розвитку. У першому випадку аналізуються особливості існуючої системи стосунків, в другому — закони їх перетворення і розвитку. Ці два підходи часто є сусідами один з одним, взаємно доповнюють один одного, і це характерно, зокрема, для подальшого розгляду їх в підручнику.

Стосунки в групах закономірно змінюються. Спочатку, на початковому етапі групового розвитку, вони бувають відносно байдужими(люди, що не знають або слабо знають один одного, не можуть безперечно відноситися один до одного), потім можуть ставати конфліктними, а за сприятливих умов перетворюватися на колективістські. Усе це зазвичай відбувається за порівняно короткий час, впродовж якого індивіди, що становлять групу ФЕНОМЕНОЛОГІЯ МАЛИХ ГРУП, не можуть змінитися як осіб. Як погоджувати складну динаміку і ситуативну мінливість внутрішньогрупових стосунків з відносною особовою стійкістю?

Це можна зробити, припустивши залежність міжособистісних стосунків не лише від включених в них людей, але також і від соціальних ситуацій, в яких ці стосунки формуються і розвиваються, тобто вставши на позиції интеракционизма в інтерпретації поведінки і стосунків особи. Згідно ин-теракционистской теорії особа, будучи внутрішньо відносно стійкою у своїх базових властивостях, зовні може проявляти себе по-різному залежно від обставин, що складаються.

У кожної людини є свої позитивні і негативні риси, свої особливі достоїнства і недоліки. Те, якою стороною, позитивною або негативною, він ФЕНОМЕНОЛОГІЯ МАЛИХ ГРУП виступає у взаємовідносинах з людьми, залежить від цих людей і соціального оточення, від особливостей групи, в яку він включений в даний момент часу. Інакше кажучи, поведінка чело-

Мал. 72. Вплив груп різного рівня розвитку на поведінку особи і міжособистісні стосунки в групі:(+) — позитивне в особі і міжособистісних стосунках; (-) — негативне в особі і міжособистісних стосунках; () — стосунки; ($) — поворот стосунків у будь-яку сторону

віки в групі визначено не лише особою, але і особливостями групи.

Помічена така закономірність: чим ближче по рівню свого розвитку група знаходиться до колективу, тим сприятливіші умови вона створює для прояву кращих сторін в особі і гальмування того ФЕНОМЕНОЛОГІЯ МАЛИХ ГРУП, що в ній є гіршим. І навпроти, чим далі група по рівню свого розвитку знаходиться від колективу і чим ближче вона знаходиться до корпорації(так називають групу, в якій складаються стосунки, протилежні колективістським), тим великі можливості вона надає для прояву в системі взаємовідносин гірших сторін особи з одночасним гальмуванням кращих особових спрямувань(мал. 72).

Пояснимо те, що зображено на цьому малюнку. У верхній його частині кухлями показані два індивіди — члени деякої групи. Припустимо, що поза групою позитивне і негативне в проявах особи урівноважено і тому виникаючі епізодичні стосунки емоційно нейтральні. Такими вони є, наприклад, в тільки що утвореній з випадкових людей групі ФЕНОМЕНОЛОГІЯ МАЛИХ ГРУП.

Ці стосунки нестабільні і у будь-який момент можуть непередбачувано змінитися, обернутися у будь-яку сторону, що показано двосторонніми напівкруглими стрілками по краях на другій згори частині малюнка.

У розвиненому колективі завдяки особливим нормам стосунків, сприяючим прояву кращих сторін в особі і що перешкоджає прояву гірших, людина вимушена поводитися позитивно по відношенню до товаришів по групі. У корпорації, навпаки, часто заохочуються індивідуалістичні схильності, і групова мораль, характерна для таких малих груп, змушує індивідів з метою самозахисту і відстоювання своїх особистих інтересів проявляти себе в системі взаємовідносин з гіршого боку.

Ми описали можливу динаміку взаємовідносин в мікрогрупі-діаді, що включає ФЕНОМЕНОЛОГІЯ МАЛИХ ГРУП тільки дві особи. Такі групи досить широко представлені насправді. Вони включають, наприклад, близьких друзів, молоді сім'ї; вони ж найчастіше зустрічаються у будь-якій малій групі, оскільки стосунки між досить великою кількістю людей завжди можна представити у вигляді кінцевої безлічі взаємовідносин, наявних між всілякими парами людей, на яких можна розділити групу.

Проте в цілому стосунки в малій групі не сводимы до диадическим, оскільки для кожної пари навмання узятих людей можна виділити значимих для них інших членів тієї ж самої малої групи, стосунки яких до кожного члена цієї пари впливають, у свою чергу, на їх особисті взаємовідносини. Отже, парні ФЕНОМЕНОЛОГІЯ МАЛИХ ГРУП взаємовідносини завжди будуються з урахуванням стосунків з іншими людьми, що оточують цю пару.

З цієї причини більше представницькою моделлю стосунків, наявних у будь-якій малій групі, є система взаємовідносин, існуючих в мікрогрупі-тріаді. Їх можливі варіанти в тих же позначеннях, які використані на мал. 72, показані на мал. 73.

Мал. 73. Варіанти взаємовідносин в мікрогрупі — тріаді

Міжособистісні стосунки членів групи-тріади, як і взаємовідносини учасників групи-діади, можуть бути трьох типів: позитивні, негативні і неоднакові(коли один відноситься до іншого позитивно, а той до нього, навпаки, негативно). Різні поєднання цих типів стосунків породжують різні варіанти взаємовідносин в групі-тріаді. Перший варіант — гармонійні ФЕНОМЕНОЛОГІЯ МАЛИХ ГРУП взаємовідносини(А). Вони характеризуються тим, що між трьома різними парами, на які може бути розділена група-тріада, складаються або тільки позитивні, або тільки негативні вза-

имоотношения. У ідеальному випадку, наприклад, в невеликій групі, що включає трьох друзів, між складовими групу людьми можуть існувати лише позитивні взаємовідносини. У усіх інших випадках між двома парами є позитивні або негативні взаємовідносини, а між членами третьої пари — протилежні до них по знаку.

Другий варіант триадных мікрогрупових стосунків(Б) — суперечливі. При таких взаємовідносинах в якій-небудь одній парі усередині групи-тріади один з її членів відноситься до іншого позитивно, а той до нього — негативно ФЕНОМЕНОЛОГІЯ МАЛИХ ГРУП. Сумісними диадическими називаються такі суперечливі стосунки, коли в групі-тріаді можна виділити хоч би одну пару людей, що мають між собою хороші особисті взаємовідносини. Несумісними суперечливими називаються стосунки, система яких характеризується тим, що в ній немає жодної пари з позитивними особистими взаємовідносинами. Нарешті, сумісними триадными можна назвати такі взаємовідносини, при яких, незважаючи на їх суперечність, група-тріада як соціально-психологічна спільність продовжує зберігати свою єдність за рахунок того, що, принаймні, дві пари з трьох можливих, таких, що виділяються в ній, мають між собою хороші особисті взаємовідносини. Тим самим вони як би нейтралізують негативний вплив на згуртованість групи суперечливих стосунків в третій парі ФЕНОМЕНОЛОГІЯ МАЛИХ ГРУП.

Взаємовідносини в групах-тріадах можуть бути і конфліктними. Для них характерне те, що в групі неможливо виділити жодної пари, усередині якої були б позитивні особисті взаємовідносини. В силу цієї обставини ця група як соціально-психологічна спільність людей взагалі не може зберігатися і розпадається. Серед конфліктних стосунків можна, у свою чергу, виділити два можливі варіанти. Перший — це частково-конфліктні взаємовідносини, при яких між одними парами індивідів є конфліктні, а між іншими — неоднакові стосунки. Другий варіант — конфліктні взаємовідносини існують між усіма можливими парами, на які може бути розділена ця група. Цей тип взаємовідносин називається «повноконфліктним».

Якщо об'єднати варіанти взаємовідносин, існуючих ФЕНОМЕНОЛОГІЯ МАЛИХ ГРУП в групах-діадах і групах-тріадах, то можна отримати досить представницьку картину стосунків, які зустрічаються в малих групах.

Склад мікрогруп і відповідно структура стосунків в них бувають дуже складними. Наприклад, в старших класах школи нерідко можна зустріти об'єднання дітей, що включають чотири і навіть п'ять чоловік, сполучених близькими дружніми зв'язками. Проте у більшості реальних груп на практиці такі об'єднання школярів зустрічаються украй рідко; тому можна вважати, що групи-діади і групи-тріади є найбільш типовими мікрогрупами, з яких складається будь-яка мала група. Їх уважне вивчення може дати багато корисного для розуміння складнішої ФЕНОМЕНОЛОГІЯ МАЛИХ ГРУП системи взаємовідносин, наявних в малій групі або колективі.

Статичну картину внутрішньогрупових стосунків можна отримати за допомогою методики, яка називається соціометрія. Слово «соціометрія» буквально означає «соціальний вимір». Чаші увесь цей термін використовують для характеристики комплексу методик, призначених для дослідження особистих, емоційно-безпосередніх стосунків : взаємних симпатій і антипатій людей, їх взаємної привабливості і непривабливості, авторитетності або неавторитетності. Крім того, социометрическая методика дозволяє виявити лідера в групі або колективі, а також оцінити їх згуртованість.

Процедура застосування методики наступна: 1. Члени групи отримують інструкцію, в яку закладений социометрический критерій, — основа для прояву взаємних емоційних стосунків. Таким критерієм може стати будь-який привід, зокрема — деяка передбачувана спільна ФЕНОМЕНОЛОГІЯ МАЛИХ ГРУП діяльність членів цієї групи. 2. Виходячи із заданого критерію, членам групи пропонується висловитися один про одного, здійснити взаємні вибори або відхилення, вважати за краще або відкинути один одного. Робиться це на основі серії спеціальних питань, відповідаючи на які члени групи у письмовій формі виражають свої переваги один одному. 3. Отримані письмові відповіді на відповідні питання статистично обробляються і представляються у вигляді социометрической матриці, різних соціограм і социометрических індексів, по яких судять про систему міжособистісних, емоційно-безпосередніх особистих стосунків в цій групі і про положення, займане кожним членом групи в системі цих стосунків.

Перед початком социометрического дослідження члени групи ФЕНОМЕНОЛОГІЯ МАЛИХ ГРУП отримують інструкцію приблизно наступного змісту

(приведений текст інструкції призначений для вивчення шкільного класу):

«Дорогі хлопці! Ваш клас існує вже давно. За цей час ви добре упізнали один одного і між вами склалися певні стосунки: симпатії і антипатії. З кимось ви дружите, хотіли б і далі продовжувати залишатися в одному класі, до когось випробовуєте неприязнь, хотіли б, щоб його перевели в інший клас, або самі перейти в інший клас. При формуванні класу ваші побажання із цього приводу не могли бути враховані. Зараз є така можливість. Уявіть собі, що створюється новий клас і кожен з вас за власним бажанням визначає його склад ФЕНОМЕНОЛОГІЯ МАЛИХ ГРУП. Кого з ваших товаришів по цьому класу ви обов'язково включили б разом з собою в новий клас? Кого б ви точно не включили? Як ви думаєте, а хто включить вас? Хто вас безперечно не включить до складу нового класу ? На кожне з цих питань необхідно дати письмову відповідь, перерахувавши в порядку переваги(відхилення) товаришів по класу відповідно до сенсу питання«.

Отримані від членів групи письмові відповіді переносяться в спеціальну таблицю, яка називається «Социометрическая матриця»(мал. 74). Матриця влаштована таким чином. Ліворуч по вертикалі і згори по горизонталі перераховані прізвища членів колективу, що вивчається, в одному і тому ж порядку(краще в ФЕНОМЕНОЛОГІЯ МАЛИХ ГРУП алфавітному). У социометрическую матрицю переносяться дані про вибори, зроблені кожним членом групи. Їх порядок позначається цифрами. Взаємні вибори обводяться кухлями. У нижньому рядку матриці і в її крайньому правому стовпці видаються результати підсумовування індивідуальних виборів, а саме: в нижньому рядку містяться суми виборів, отриманих кожним членом групи, а в правому стовпці — суми виборів, зроблених кожним членом групи(відповідно, очікуваних виборів і очікуваних відхилень, просто відхилень — відповіді на другий, третій і четвертий вопросы1).

Переглядаючи нижній рядок матриці, можна визначити, хто з членів групи отримав найбільше виборів. Цієї людини, ймовірно, і слід вважати лідером в цій групі.

Социометрическая матриця ФЕНОМЕНОЛОГІЯ МАЛИХ ГРУП не дозволяє отримати досить наочну картину взаємовідносин в групі, тому кро-

'Надалі для скорочення ми говоритимемо тільки про вибори, хоча усе сказане відноситься і до відповідей на інші три питання.

Прізвище учня Ибанов Петров Єгоров Сидоров • • • ЗРОБЛЕНІ ВИБОРИ
Іванов X
Петров X
Єгоров X б
Сидоров X
• • • • • • • •
Отримані ВИБОРИ • • •

Мал. 74. Социометрическая матриця(фрагмент)

ме її для графічного представлення результатів використовуються спеціальні діаграми, що називаються соціо грамами. На відповідних малюнках в умовній системі позначень видаються виявлені в дослідженій групі взаємовідносини.

Соціограми бувають двох видів: групові і індивідуальні. Перші представляють усю систему внутрішньогрупових стосунків в цілому, другі — стосунки, що склалися між ФЕНОМЕНОЛОГІЯ МАЛИХ ГРУП окремими угрупуваннями усередині групи або окремими членами групи з іншими. Групові соціограми, у свою чергу, також мають два різновиди: масштабна социог-рамма(мал. 75) і соціограма-мішень(мал. 76). На масштабній соціограмі члени групи зображаються у вигляді гуртків, сполучених між собою стрілками, спрямованість яких

Мал. 75. Масштабна соціограма, що наочно представляє взаємовідносини в групі, що включає 11 чоловік. На малюнку видно чітке розділення цієї групи на дві підгрупи а) і б) зі своїми лідерами А і б

вказує на характер стосунків, а довжина свідчить про близькість цих стосунків. Чим ближче один до одного зображені члени групи на цій соціограмі, тим краще наявні між ними взаємовідносини. З приведеного ФЕНОМЕНОЛОГІЯ МАЛИХ ГРУП на мал. 76 прикладу видно, що представлена на нім група включає 11 чоловік, причому вони діляться на два угрупування, не пов'язані між собою певними стосунками. Кожна з них має свого лідера: А і Б.

Соціограма-мішень є системою концентричних кіл, кількість яких звичайна рівно максимальному числу виборів, отриманих лідером. На мал. 76 представлена соціограма-мішень групи, в якій найбільше число виборів дорівнює 5. Вибори вказані стрілками. У концентричних колах члени групи розміщені відповідно до числа отриманих ними виборів. Вертикальними і горизонтальними лініями, що проходять перпендикулярно один одному через центр, уся соціограма-мішень розділена на чотири сектори, представляючих дітей різної статі і ФЕНОМЕНОЛОГІЯ МАЛИХ ГРУП віку(всього чотири різні поєднання вказаних ознак).

За допомогою соціограми-мішені можна судити не лише про того, хто і яке місце займає в групі, але також про те, які взаємовідносини склалися між усіма членами групи.

Для детальнішого аналізу положення окремих членів групи в системі особистих взаємовідносин звертаються до побудови індивідуальних соціограм(мал. 77).

Ці социометрического обстеження групи, представлені у вигляді матриці і соціограм, доповнюються социометрическими індексами, що кількісно характеризують групу. Найбільш відомий з них — індекс групової згуртованості. Він визначається по формулі:

де ∑ββ — сума взаємних виборів, зроблених членами цієї групи; ∑max — максимально можливе число взаємних

Мал. 76. Соціограма-мішень, що представляє взаємовідносини в групі

що складається ФЕНОМЕНОЛОГІЯ МАЛИХ ГРУП з 11 чоловік

Мал. 77. Індивідуальні соціограми, що характеризують положення лідера(А) і що не користується визнанням, відкиданого усіма членами групи(Б) в системі особистих взаємовідносин

виборів в цій групі. Воно, у свою чергу, встановлюється по наступній формулі:

і(л - 1)

2 де п — число членів в групі, що вивчається.


documentbaavziv.html
documentbaawgtd.html
documentbaawodl.html
documentbaawvnt.html
documentbaaxcyb.html
Документ ФЕНОМЕНОЛОГІЯ МАЛИХ ГРУП